Erbjudandet

 

Oberoende senior juridisk och strategisk rådgivning

Jurie är en högt specialiserad advokatbyrå med fokus på oberoende senior juridisk och strategisk rådgivning avseende Bolagsstyrning, Hållbarhet och Riskhantering. Rådgivningen inom Bolagsstyrning omfattar de regler, metoder och processer med vilket ett företags eller en organisations verksamhet leds och kontrolleras. Rådgivningen inom Hållbarhet, som har en särskild inriktning på anti-korruption, utgår från de ökande krav på hållbarhet som numera ställs på företag och organisationer. Rådgivningen om Riskhantering innan, under och efter det en kris uppstått utgår från den nödvändiga hanteringen av sådana avvikelser från regler och intressenters förväntningar eller finansiella problem som kan föranleda en kris. I en sådan situation kan en intern eller externt publik utredning vara ett hjälpmedel i arbetet med att först förstå och kommunicera (eller kommentera) bristerna för att sedan kunna åtgärda dem.

 
 
Hållbarhet & Utredningar

 

Hållbarhet och Utredningar

Frågor kring bolagsstyrning och etiska frågor, inklusive mänskliga rättigheter, blir mer och mer integrerade i affärsverksamheten i hela världen. Hårdare regler om anti-korruption, sanktioner, åtgärder mot penningtvätt och rapportering införs globalt. Varje organisation och företag behöver ständigt väga strategiska, juridiska och etiska överväganden mot målet att nå ett resultat. Medan en utredning alltid inleds med en kritisk insamling av fakta, d.v.s. insamling och bevarande av bevis, är interna utredningar till sin natur mycket olika i fråga om karaktär, ändamål, slutmål, förväntan, resultat och, inte minst, publicitet. Redan anklagelser om oegentligheter kan innebära allvarliga störningar och avbrott i verksamheten för en organisation, dess ledning och intressenter. Frågor och utredningar av myndigheter som följer av sådana påståenden kan potentiellt utvecklas till straffrättsliga, civila och administrativa påföljder. En utredning utförd med hög integritet är ett viktigt verktyg för att förstå vad som hänt, ansvaret och den kvarvarande riskexponeringen. Det är avgörande att på ett tidigt stadium precisera mål och utveckla en strategi. Oavsett om resultatet av en intern utredning identifierar en faktisk förseelse eller inte, bygger det en solid grund för att skydda organisationen och hantera anklagelser liksom frågor och utredningar från myndigheter. I fall där en förseelse eller bristande överensstämmelse med ett regelsystem upptäcks, bidrar korrigerande åtgärder till att göra efterlevnaden mer robust i framtiden. Vidare samlar en intern utredning underlag för att hantera civila, straffrättsliga eller regulatoriska åtgärder. Slutligen och lika viktigt, etablerar en utredning den kunskapsbas som krävs för att bygga upp en tydlig, anpassad och transparant kommunikation med interna och externa intressenter.

 
 
 
Mer om Jurie

Om Biörn Riese

Biörn Riese specialiserar sig på att ge råd och stöd i bolagsstyrning, hållbarhet med särskilt fokus på anti-korruption och riskhantering. Medan de flesta ärenden är konfidentiella...

Läs mer

För Klienter

Klienter hos Jurie har möjlighet att genom en klientunik arbetsyta med behörighetsnivåer och lösenordskydd dela, redigera, diskutera och godkänna dokument och filer. Logga in med den särskilda inloggningskod som Jurie tillhandahållit för det specifika uppdraget...

Läs mer