Allmänna villkor

 

Allmänna villkor 2017:1                                                        

Dessa villkor gäller för alla tjänster som JURIE ADVOKAT AB, enskild advokat, jurist eller annan person verksam vid Advokatbyrån tillhandahåller om inte annat särskilt avtalats eller gäller till följd av tvingande lag eller Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed.

1. Uppdraget - I början av ett uppdrag avtalas normalt omfattningen av Advokatbyråns tjänster och hur arbetet ska organiseras.  Avtalet om uppdraget är ett avtal med Advokatbyrån och inte ett avtal med eller ett uppdrag till en enskild advokat, jurist eller annan person verksam vid Advokatbyrån. Dessa personer har därför inte något personligt ansvar gentemot er utöver vad som följer av tvingande lag. Om inte annat särskilt avtalats omfattar Advokatbyråns rådgivning varken skatt eller möjliga skattekonsekvenser.

2. Antagande av klient - Enligt lag måste Advokatbyrån innan arbetet inleds bl.a. kontrollera klienters identitet och ägarförhållanden. Advokatbyrån kan därför komma att be er om identitetshandlingar avseende person(er) som är involverad(e) i uppdraget och de fysiska personer som har den yttersta kontrollen över klient som är juridisk person liksom information och dokumentation utvisande varifrån medel kommer. För att uppfylla Advokatbyråns skyldighet att verifiera den information som lämnats kan Advokatbyrån även behöva inhämta information från externa källor. Advokatbyrån är enligt lag skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt och terrorismfinansiering till Finanspolisen samt är förhindrad att underrätta klient om att sådana misstankar föreligger liksom att anmälan har gjorts eller kan komma att göras.

3. Personuppgifter - Personuppgifter som lämnas till Advokatbyrån kommer att behandlas av Advokatbyrån vid förberedelse, administration och fullgörande av uppdrag samt för marknadsföringsändamål och utveckling av Advokatbyråns tjänster. Personuppgifterna kan komma att kompletteras med information från privata och offentliga register. Advokatbyrån ansvarar för att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt. För att uppfylla Advokatbyråns lagstadgade skyldigheter enligt punkt 2 ovan kan Advokatbyrån även behöva samla in, lagra, behandla och använda era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter. Ni ansvarar för att tillse att dessa personer samtycker till en sådan behandling. Genom att anlita Advokatbyrån anses ni ha samtyckt till att Advokatbyrån samlar in, lagrar, behandlar och använder personuppgifter enligt vad som anges i denna punkt.

4. Arvoden och kostnader - Advokatbyrån debiterar skäligt arvode för utfört uppdrag. Om inte annat särskilt avtalats sker fakturering månadsvis. Vid bedömning av vad som är skäligt arvode för ett uppdrag beaktas bl.a. uppdragets omfattning, art, svårighetsgrad, det värde uppdraget rör, tidspress och uppnått resultat.  Arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt och liknande skatter. Kostnader för resor och andra utgifter debiteras särskilt. Om inte annat särskilt avtalats förfaller Advokatbyråns fakturor till betalning 20 dagar efter fakturadatum. Vid utebliven betalning efter förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt lag.

5. Samarbete med andra rådgivare - Advokatbyrån har ett omfattande nätverk av andra rådgivare i Sverige och utomlands och bistår om det särskilt avtalats er med att finna och instruera andra rådgivare. Om Advokatbyrån instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med andra rådgivare ska dessa anses vara oberoende av Advokatbyrån. Advokatbyrån ansvarar inte för råd som annan rådgivare ger eller för dennes utförande av ett uppdrag och inte heller för de arvoden och kostnader som annan rådgivare debiterar.

6. Kommunikation – Om inte annat särskilt avtalats kommunicerar Advokatbyrån med sina klienter och andra parter bl.a. via internet och e-post. Advokatbyrån tar inte något ansvar för de risker som kan följa av dessa kommunikationssätt. Advokatbyråns spam- och virusfilter och andra säkerhetsarrangemang riskerar ibland att avvisa eller filtrera bort även legitim e-post. Ni bör därför via annan kommunikation följa upp viktig e-post till Advokatbyrån.

7. Immateriella rättigheter - Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat Advokatbyrån skapat för sina klienter tillhör Advokatbyrån, men ni har rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahållits. Om inte annat särskilt avtalats får dokument eller arbetsresultat som skapats av Advokatbyrån inte användas, ges allmän spridning av er eller användas i marknadsföringssyfte eller liknade.

8. Sekretess - Den information som ni lämnar till Advokatbyrån omfattas av advokatsekretess enligt Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. När ett visst uppdrag har blivit allmänt känt äger Advokatbyrån rätt att i sin marknadsföring använda sådana uppgifter om det uppdrag Advokatbyrån utfört för er som redan kommit till allmän kännedom eller som ni medgivit.

9. Ansvarsbegränsning – Advokatbyrån ansvarar gentemot er för skador orsakade genom uppsåt eller grov vårdslöshet av Advokatbyrån och enskild advokat, jurist eller annan person verksam vid Advokatbyrån vid ett uppdrags utförande. Advokatbyråns ansvar är begränsat till ett belopp som motsvarar det högre av fem gånger arvodet för uppdraget och 20 miljoner SEK. Advokatbyrån ansvarar inte för förlust eller skada som uppkommit till följd av att ni använt Advokatbyråns arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de gavs. Krav som har samband med rådgivning från Advokatbyrån ska framställas så snart som ni har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än tolv månader efter det senare av (a) den dag då den sista fakturan utställdes för uppdrag som kravet avser och (b) den dag då de aktuella omständigheterna var kända för er eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för er.

10. Tillämplig lag och tvistlösning – Avtalet med Advokatbyrån om uppdrag regleras av svensk rätt. Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Oaktat vad nu angivits äger Advokatbyrån inleda tvist vid allmän domstol där ni svarar för inkassering av förfallen fordran.

11. Ändringar - Dessa villkor kan komma att ändras av Advokatbyrån. Om inte annat särskilt avtalats regleras ett uppdrag av de villkor som gäller när uppdraget antogs av Advokatbyrån. Den senaste versionen av villkoren finns tillgänglig på Advokatbyråns webbplats www.jurie.se.


Behandling av personuppgifter
– information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

JURIE Advokat Aktiebolag är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Ni är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata era intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas endast om det finns en laglig grund för behandlingen som att de är nödvändiga för att fullgöra vårt avtal med er som klient, att de är tillåtna efter en intresseavvägning (t ex viss marknadsföring), att de är nödvändiga för att fullgöra en rättslig förpliktelse (t ex skicka information till Skatteverket) eller i förekommande fall ett samtycke från er. Uppgifterna kan också komma att användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och er, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata era rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata era rättigheter. 

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om tre år efter den senaste kontakten. Om ni avanmäler er från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Ni har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör er. Vi kommer på er begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Ni har vidare rätt att begära att era uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Ni har också rätt att få del av era personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som ni anvisar. Om ni är missnöjd med vår behandling kan ni lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Ni kan också vända er till tillsynsmyndigheten i det land där ni bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@jurie.se eller adress nedan om det finns några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är JURIE Advokat Aktiebolag Reg.No.: 556954-3605, Västra Trädgårdsgatan 15, SE-111 53 Stockholm, Sweden, tel +46 8 345 000,  www.jurie.se